Vedtægter

§ 1       Klubbens formål er at øge interessen for motionscyklng ved sportslige og selskabelige arrangementer samt at sætte medlemmerne i stand til at besejre Mt. Ventoux på cykel. Klubben er medlem af DCUsmotionssektion.

§ 2       Nye medlemmer optages i klubben i henhold til bestemmelserne i ' Tillæg til vedtægter om medlemsantal og medlemstyper.'
            Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes af general-forsamlingen.

§ 3       a. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
            b. Kontingentet betales inden d. 1/2.
            c. Regnskabsåret går fra d. 16/10 til d. 15/10.
            d. Beløb på over kr. 1.000 indsættes på en bankkonto, hvor kun formand eller kasserer kan hæve.
            e. Udmeldelse skal ske skriftligt/ fx på mail inden d. 1/10 til kassereren.
            f. Har et medlem ikke betalt kontingent inden d. 15/10 slettes vedkommende som medlem.

§ 4       Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes i ultimo oktober eller i november måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis mindst 1/5 af medlemmerne ønsker               det.
            Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel  (skriftligt). Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5       Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemning være skriftlig.

§ 6       Klubben ledes af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer bestående af formand, næstformand, kasserer, velfærdsdirektør og  it-chef som alle vælges for 1 år.
            På generalforsamlingen vælges/ genvælges revisor og revisorsuppleant.
            Intet medlem kan undslå sig valg.

§ 7       Dagsorden for generalforsamlingen:

1.         Valg af dirigent og referent
2.         Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.         Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4.         Behandling af indkomne forslag
5.         Fastsættelse af kontingent.
6.         Valg til bestyrelsen.
7.         Valg af suppleanter.
8.         Valg til underudvalg.
9.         Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.       Eventuelt.

§8        Der kan nedsættes faste udvalg og/eller ad hoc-udvalg.

§9        Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
            Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
            Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller til humanitære formål.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 25/11-1990.

Ændringer indføjet ved vedtagelser på generalforsamlingerne i november 1999, november 2000 og oktober 2009

 

TILLÆG TIL VEDTÆGTER OM
MEDLEMSANTAL OG MEDLEMSTYPER
I MCK VENTOUX

 

§1.       ALMINDELIGE MEDLEMMER

a.         Klubben kan maksimalt have 40 almindelige medlemmer.

b.         Ved almindelige medlemmer forstås medlemmer,
            som er fyldt 40 år
            som ikke har haft væddeløbs-license inden for de seneste år
            og som af Generalforsamlingen regnes for at være på et styrkeniveau svarende til det i klubben gældende,  det såkaldte "De gamle mænds legeplads."

§2.       SÆRLIGE MEDLEMMER

             a. Kan man ikke opfylde kriterierne for almindelige medlemmer, kan
             man blive optaget i klubben som særligt medlem, hvilket betyder, at man i en
             del af klubbens hovedarrangementer kun kan deltage på særlige betingelser
             ( se § 2 b og c ).

b. I det individuelle klassement i Vinter Grand Prix, Sommer Cup, Tour de Bastrup, Ulfs Partidskørsel og Ventoux Stjerneløb konkurrerer særlige medlemmer på lige fod med alm. medlemmer, men regnes ikke for officielle vindere med             ret til at få navn indskrevet i Hall of Fame og på internet, selvom de reelt har vundet.
    I sådanne tilfælde regnes et løbs bedste alm. medlem som officiel vinder med de dertil hørende rettigheder.

c. I VM ( Ventoux Mesterskabet ) kan særlige medlemmer ikke tage medalje. Såfremt de deltager, skal de gennem hele løbet agere på en sådan måde, at de har absolut minimal indflydelse på løbets udvikling og resultat.
           De kan på forhånd blive bedt om helt at udgå af løbet inden den sidste 12 km-runde. 

d. Særlige medlemmer kan af Generalforsamlingen overføres som fuldgyldige almindelige medlemmer, selvom de ikke til fulde opfylder de i § 1 b nævnte betingelser. 

Vedtaget på generalforsamlingen november 1999.

 

DE HEMMELIGE, MEN NØDVENDIGE VEDTÆGTER

§13a     Formanden har altid ret
§13b     I tilfælde af, at formanden undtagelsesvis ikke har ret, træder §13a automatisk i kraft