PJ-Cup Propositioner

Foreløbige Propositioner for PJ-cup 2020
-  §13 ændringer kan og vil forekomme

GENEREL INFO:
Morgenkaffe i HICs klubhus i Herstedøster fra kl. 8.55 før de 4 første etaper.
Løbsstart cirka kl.10.10 fra Risby.
Løbsstart på 5. etape ca. kl. 10.15 fra Ganløse Kro. Efterfølgende præmiefrokost på Ganløse Kro kl. 12.00.
Ryttere, som ikke er tilmeldt PJ-Cup, skal forhåndstilmelde sig til frokosten. Ryttere tilmeldt PJ-Cup bedes i givet fald melde fra til frkosten senest søndagen før.

Ved forhånds-aflysning af en etape lægges besked på hjemmesiden inden. kl. 08.00 - aflysning kan også besluttes ved morgenkaffen.

Et Team består af  5 ryttere fordelt i klasserne A, B, C.
A- og B-ryttere kan ved skade, sygdom eller anden ’godkendt’ defekt få lov til at køre i en lavere klasse.
En sådan rytter etape-placeres som sidst gennemførende i sin egen klasse.

Såfremt man af godkendte årsager ikke er i stand til at deltage i enkeltstarten søndag  15/3 (22/3), kan man få lov at køre en af dagene i ugen op til etapen.
TILMELDING til denne før-tidskørsel hurtigst muligt. I tilfælde af stor vejrmæssig forskel på de to køredage tilrettes tider og/eller placeringer i henhold til §13.

Starttiden i Jagtstart-løbet er helt afhængig af reel køretid på enkeltstarten samt - i tilfælde af manglende fremmøde, uheld, uetisk kørsel eller anden uregelmæssighed -  af §13

Individuelle ryttere kan ikke deltage i holdetapen, men kan dog for at vise klassen danne deres eget team og deltage uden for konkurrence.

1) PROPOSITIONER FOR DE INDIVIDUELLE CLASSEMENTER -  i klasserne A, B og C:
Afgøres på Placerings-Point (PP) - idet man tildeles PP svarende til ens etapeplacering i den klasse man er tilmeldt (dvs. A, B eller C), således at nr. 1 får 1 PP, nr. 2 får 2 PP etc.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i klassen + 1.
På holdetapen placeres ikke deltagende ryttere som nr. 6 og får 6PP.
Ikke gennemførende ryttere placeres som sidst i egen klasse og får PP svarende dertil.
C2-ryttere får fradrag på 2PP efter både etape 2, 3 og 4.

Der er således tre selvstændige classementer på samtlige etaper, uanset om man kører holdkørsel, i samlede felter eller i adskilte felter.
Individuelle ryttere indgår på lige fod med team-ryttere, og deres placeringer indgår derfor også i regnskabet for holdkonkurrencen.
Individuelle ryttere deltager dog ikke i holdløbet, hvorfor de placeres som ikke deltagende ryttere ( dvs. som nr. 6).
På holdkørsels-etapen får alle deltagende ryttere individuel placering i deres respektive klasser svarende til teamets placering beregnet ud fra køretid samt evt. tidstillæg eller -fradrag
( se nedenfor under pkt. 3)
Samlet vinder er den rytter med færrest PP. Ringeste etapeplacering fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

2) PROPOSITIONER FOR HOLDKONKURRENCEN - fælles konkurrence for et teams A-, B- og C-ryttere:
Afgøres på PP, idet en 1.-plads giver 1PP, en 2.-pladsgiver 2PP og så fremdeles. Individuelle rytteres placeringer indgår i PP-beregningen.
Etape 2 og 5: Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal startende ryttere i deres klasse +1.
Etape 3 og 4: Ikke deltagende ryttere får PP svarende til de PP den dårligst placerede rytter i deres klasse får +1.
Ingen rytter - ejheller ikke-startende ryttere - kan tildeles mere end 25PP til holdkonkurrencen på etaperne 2 til 5.  Særlige regler for holdetapen (se pkt. 4)

På etaper med adskilte felter (etape 2 og 5) kører A-rytterne om de første, B-rytterne om de mellemste og C-rytterne om de sidste placeringer.
I tidskørslen og jagtstarten (etape 3 og 4) køres i samme felt, hvor samtlige placeringer (såvel de første, de mellemste som de sidste) er i spil for alle ryttere.
Det er et teams samlede PP på den enkelte etape, der udgør teamets etaperesultat.
Individuelle rytteresplaceringer indgår - ligesom i de individuelle classementer - også i PP-beregnngen.
På Holdetapen udregnes teamets PP som beskrevet nedenfor (se pkt 4 )
Samlet vinder er det team med færrest PP. Ringeste etape-resultat fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

3) Tidsberegning på og særlige regler for Holdetapen.
Et Teams køretid svarer til køretiden for teamets lavest rangerede rytter, kaldet TidsRytteren (TR ) samt evt. tidstillæg eller -fradrag
Ingen ryttere må skubbes, puffes, hives eller ved nogen anden form for fysisk kontakt hjæpes hurtigere frem til målstregen.
TR er som udgangspunkt altid C-rytteren.
Team med C2-rytter som TR får et tidsfradrag på 10 min. i køretiden og Team med B-rytter som TR får et tidstillæg på 5 min. i køretiden.
ERGO: For at få en 1.plads skal Team med C2-rytter som TR køre under 75 min, Team med C-rytter som TR under 65 miin. og Team med B-rytter som TR under 60 min.
Er fx et teams C2-rytter ikke til start eller -  ved godkendt defekt - ude af stand til at gennemførebliver bagerste B-rytter i mål TR og C2-fradraget på 10 min. bortfalder og et B-tillæg på 5 min. lægges til køretiden.
Stiller/ gennemfører et team kun med A-ryttere bliver teamet - uanset tid - placeret som nr. 5 og får 70PP til holdkonkurrencen. (se pkt. 4)

4) Holdetapen: Pointberegning for Holdkonkurrencen samt Individuelt Classement på Holdetapen:
Team, der gennemfører på..
under 65 min. får 30PP til holdkonkurrencen - og rytterne 1.-plads i den individuelle konkurrence
under 70 min. får 40PP til holdkonkurrencen - og rytterne 2.-plads i den individuelle konkurrence
under 75 min. får 50PP til holdkonkurrencen - og rytterne 3.-plads i den individuelle konkurrence
under 80 min. får 60PP til holdkonkurrencen - og rytterne 4.plads i den individuelle konkurrence
over 80 min.   får 70PP til holdkonkurrencen  - og rytterne 5.-plads i den individuelle konkurrence

Skemaet ovenfor viser tidsgrænserne for Team med C-rytter som TR, så vær opmærksom på om "dit" Team måske skal have indregnet tidstillæg eller -fradrag
I praksis betyder det, atTeam med C2-rytter som TR blot skal køre under 75 min. for at opnå en 1.-plads og 30PP.
Tilsvarende skal Team med C-rytter som TR køre under 65 min. og Team med B-rytter som TR under 60min.

Team, der ikke gennemfører eller kun gennemfører med A-ryttere får 70PP - og rytterne 5.-plads i den individuelle konkurrence
Team, der slet ikke stiller op får 100 PP i koldkonkurrencen - og rytterne 6.-plads i den individuelle konkurrence
I holdkonkurrencen får teamene desuden tillagt 10PP for hver ikke-deltagende rytter.
Ryttere, der ikke deltager på holdetapen får 6PP til den individuelle konkurrence.

Gennemsnitsberegning for holdløbs-distance på 29,6 km.
60 min.=29,6 km/t ¤ 65 min.=27,3 km/t ¤ 70 min.=25,4 km/t ¤ 75min.=23,7 km/t ¤ 80 min.=22,2 km/t ¤ 85 min.=20,9 km/t
 

 
RUTEBESKRIVELSE AF ETAPERNE:
1. ETAPE:   Fællesetape. Holdløb. Start med 2 min. interval. Teamets tid udgøres af tiden for teamets TR (se ovenfor). Afstandsregler som ved enkeltstart.
Evt. individuelle ryttere er ikke startberettigede, men kan danne et hold som kører uden for konkurrence.
Ingen ryttere må skubbes, hives eler ved nogen anden form for fysisk kontakt hjælpes frem til målstregen.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.

RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille - (rundt i rundkørslen) og retur samme rute. (29,6 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby. 

2. ETAPE: Linieløb med tre felter: A, B og C.
RUTEBESKRIVELSE:
A: 
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 2 gange rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille. Og så hjem som ud: Østrup-Hove-Ledøje-Risby (ca. 44,4 km)
B: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 1 gang rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille. Og så hjem som ud: Østrup-Hove-Ledøje-Risby (ca. 37 km)
C: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- rundt i rundkørslen og så hjem som ud: Østrup-Hove-Ledøje-Risby. (ca. 29,6 km)
Start: A-B-C med ca. 1 minuts interval. Når der er 14.5 km igen - dvs. når man rammer rundkørslen i Gundsølille sidste gang - er det tilladt rytterne at samarbejde på tværs af klasserne.
Målstreg: Byskilt Risby 

3. ETAPE: Fællesetape. Enkeltstart (clm) - der startes med 60 sek. interval. Man må ikke ligge på hjul. Man skal altid holde en afstand på mindst 10 m med mindre man overhaler. Bliver man selv overhalet, skal man ufortøvet lade sig falde 10 m bagud - og først da må man sætte et evt. modangreb ind.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-rundt om gadekæret i Sengeløse og retur til Risby af samme rute som ud (ca. 21,5 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

4. ETAPE: Fællesetape. Jagt-start. Fælles rute og mål, men forskudt start baseret på præstationerne på 3. etape samt bestemmelserne i § 13.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-th ved Katrinebjerg-th i Herringløse-th til  Hove-th forbi Nybølle-lige ud ved Katrinebjerg-rundt om gadekæret i Sengeløse-lige ud ved Katrinebjerg-Nybølle-Ledøje-Risby (33,5 km)
Målstreg: Byskilt Risby. 

5. ETAPE & TOUR DE BASTRUP (åben for alle medlemmer). Linieløb med tre adskilte felter: A, B og C.
Deltagende ryttere, der ikke er tilmeldt PJ-Cup, tælles ikke med, når der beregnes PP til de fire classementer.
Bemærk: En cykelsti i og omkring Ganløse har siden 2017 nødvendiggjort, at målstregen nu ligger på Tyren.
Rutebeskrivelse:
Ganløse-Bastrup-Nymølle-Ganløse Ore-Ganløse- Tyren. ( OBS ca 3,5 km før Ganløse krydses over vejen og ind på cukelstien, der slutter ved  rundkørsel i Ganløse). Hjælp hinanden her!!
Start ved Ganløse Kro  A-klassen kl. 10.22. B-klassen kl. 10.24. C-klassen kl. 10.26.
A: kører 4 runder + op på Tyren- ca. 46 km, B: kører 3 runder + op på Tyren- ca. 35 km og C: kører 2 runder + op på Tyren - ca. 24 km.
Målstreg: På toppen af Tyren

Herefter afslutningsbanket på Ganløse Kro med efterskræp og uddeling af præmier til nr 1 i hver af de tre classementer og til vinderteamet i holdkonkurrencen - samt lodtræknings-præmier.
Alt sammen som vanligt gavmildt sponsoreret af PJ-CYKLER i Tåstrup.

 

Ret til ændringer forbeholdes