PJ-Cup Propositioner

Propositioner for PJ-cup 2019
- Kun §13 ændringer kan forekomme

GENEREL INFO:
Morgenkaffe i HICs klubhus i Herstedøster fra kl. 8.55 før de 4 første etaper.
Løbsstart mellem kl.10.05 og 10.10 fra Risby.
Løbsstart på 5. etape kl. 10.26 - 10.30 fra Ganløse Kro. Efterfølgende præmiefrokost på Ganløse Kro kl. 12.00. - ryttere, som ikke er tilmeldt PJ-Cup, skal forhåndstilmelde sig til frokosten.
Ved forhånds-aflysning lægges besked på hjemmesiden inden. kl. 08.00 - aflysning kan også besluttes ved morgenkaffen.

Et Team består af  5 ryttere fordelt i klasserne A, B, C.
A- og B-ryttere kan ved skade, sygdom eller anden ’godkendt’ defekt få lov til at køre i en lavere klasse.
En sådan rytter etape-placeres som sidst gennemførende i sin egen klasse.

Såfremt man af godkendte årsager ikke er i stand til at deltage i enkeltstarten søndag  10/3 (17/3), kan man få lov at køre en af dagene i ugen op til etapen.
TILMELDING til denne før-tidskørsel hurtigst muligt. I tilfælde af stor vejrmæssig forskel på de to køredage tilrettes tider og/eller placeringer i henhold til §13.

Starttiden i Jagtstart-løbet er helt afhængig af reel køretid på enkeltstarten samt - i tilfælde af manglende fremmøde, uheld, uetisk kørsel eller anden uregelmæssighed -  af §13

Individuelle ryttere kan ikke deltage i holdetapen, men kan dog for at vise klassen danne deres eget team og deltage uden for konkurrence.

PROPOSITIONER FOR DE INDIVIDUELLE CLASSEMENTER -  i klasserne A, B og C:
Afgøres på Placerings-Point (PP) - idet man tildeles PP svarende til ens etapeplacering i den klasse man er tilmeldt (dvs. A, B eller C), således at nr. 1 får 1 PP, nr. 2 får 2 PP etc.
Ikke deltagende ryttere får PP svarende til antal tilmeldte ryttere i klassen + 1. Eller: A-ryttere: 12, B-ryttere: 12 og C-ryttere: 6PP.
Ikke gennemførende ryttere får PP svarende til antal gennemførende ryttere +1.
På holdetapen får ikke deltagende ryttere 6 PP. C2-ryttere får fradrag på 2PP efter både etape 2, 3 og 4.
Der er således tre selvstændige classementer på samtlige etaper, uanset om man kører i samlede eller adskilte felter.
Individuelle ryttere indgår på lige fod med team-ryttere, og deres placeringer indgår derfor også i regnskabet for holdkonkurrencen.
Individuelle ryttere deltager dog ikke i holdløbet, hvorfor de placeres som ikke deltagende ryttere ( dvs. som nr. 6).
På holdkørsels-etapen får alle deltagende ryttere individuel placering i deres respektive klasser svarende til teamets placering beregnet ud fra køretid samt evt. tidstillæg eller -fradrag
( se nedenfor under Tidsberegning for Holdetapen )
Samlet vinder er den rytter med færrest PP. Ringeste etapeplacering fratrækkes. Ved pointlighed er resultatet af sidste etape afgørende.

SÆRLIGT FOR HOLD-ETAPEN:
1) Tidsberegning på Holdetapen
Teamets køretid svarer til køretiden for teamets lavest rangerede rytter, kaldet TidsRytteren (TR ) samt evt. tidstillæg eller -fradrag
Ingen ryttere må skubbes, puffes, hives eller ved nogen anden form for fysisk kontakt hjæpes hurtigere frem til målstregen.
TR er som udgangspunkt altid C-rytteren. Team med C2-rytter får et tidsfradrag på 5 minutter.
Er et teams C/C2-rytter ikke til start eller -  ved godkendt defekt - ude af stand til at gennemførebliver bagerste B-rytter i mål TR og evt. fradrag på 5 min. bortfalder og et tillæg på 5 min. lægges til køretiden. Dvs. er en C2-rytter TR gives 5 min. fradrag og er en B-rytter TR gives 5 min. tillæg.

Stiller/ gennemfører et team kun med A-ryttere bliver teamet - uanset tid - placeret som nr. 5.

2) Pointberegning for Holdkonkurrencen samt Individuelt Classement på Holdetapen:
Team, der gennemfører på..
under 65 min. får 30PP til holdkonkurrencen - og rytterne 1.-plads i den individuelle konkurrence
under 70 min. får 40PP til holdkonkurrencen - og rytterne 2.-plads i den individuelle konkurrence
under 75 min. får 50PP til holdkonkurrencen - og rytterne 3.-plads i den individuelle konkurrence
under 80 min. får 60PP til holdkonkurrencen - og rytterne 4.plads i den individuelle konkurrence
over 80 min.    får 70PP ti holdkonkurrencen  - og rytterne 5.-plads i den individuelle konkurrence
I ovenstående tider skal desuden indregnes evt. tidstillæg eller -fradrag.

Team, der ikke gennemfører eller kun gennemfører med A-ryttere får 70PP - og rytterne 5.-plads i den individuelle konkurrence
Team, der slet ikke stiller op får 100 PP i koldkonkurrencen - og rytterne 6.-plads i den individuelle konkurrence
Til Holdkonkurrencen får teamene desuden tillagt 10PP for hver ikke fremmødte rytter.

3) PROPOSITIONER FOR HOLDKONKURRENCEN - fælles konkurrence for et teams A-, B og C-ryttere:
Afgøres på PP, idet en 1.-plads gir 1 PP, en 2.-plads gir 2 PP og så fremdeles.
Ikke fremmødte ryttere får 30 PP. Individuelle rytteres placeringer indgår i PP-beregningen.
På etaper med adskilte felter ( etape 2 og 5 ) kører A-rytterne om de første, B-rytterne om de mellemste og C-rytterne om de sidste placeringer.
På tidskørslen og Jagtstarten ( etape 3 og 4 ) køres i samme felt, hvor samtlige placeringer ( såvel første, mellemste som sidste) er i spil for alle ryttere
Det er et teams rytteres samlede PP på den enkelte etape, der udgør teamets etaperesultat. Individuelle rytteres placeringer indgår - ligesom i de indviduelle classementer - også i PP-beregningen.
På holdkørsels-etapen udregnes teamets PP, som beskrevet ovenfor. ( se Pointberegning for Holdetapen )
Samlet vinder er det team med færrest PP. Ringeste etaperesultat fratrækkes. Ved point-lighed er resultetet af sidste etape afgørende.

 
RUTEBESKRIVELSE AF ETAPERNE:
1. ETAPE:   Fællesetape.Holdløb. Start med 2 min. interval. Teamets tid udgøres af tiden for teamets TR (se ovenfor). Afstandsregler som ved enkeltstart.
Evt. individuelle ryttere er ikke startberettigede, men kan danne et hold som kører uden for konkurrence.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille - (rundt i rundkørslen) og retur samme rute. (29,5 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby. 

2. ETAPE: Linieløb med tre felter: A, B og C.
RUTEBESKRIVELSE:
A: 
Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 2 gange rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille - Østrup-Hove-Ledøje-Risby (ca. 44,5 km)
B: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- 1 gang rundstrækningen: Gundsølille-Ågerup-St.Valby-Gundsølille - Østrup-Hove-Ledøje-Risby (ca. 37 km)
C: Risby-Ledøje-Hove-Østrup-Gundsølille- rundt i rundkørslen- Østrup-Hove-Ledøje-Risby. (ca. 29,5 km)
Start: A-B-C med ca. 1 minuts interval. Når der er 14.5 km igen - dvs. når man rammer rundkørslen i Gundsølille sidste gang - er det tilladt rytterne at samarbejde på tværs af klasserne.
Målstreg: Byskilt Risby 

3. ETAPE: Fællesetape. Enkeltstart (clm) - der startes med 30 sek. interval. Man må ikke ligge på hjul. Man skal altid holde en afstand på mindst 10 m med mindre man overhaler. Bliver man selv overhalet, skal man ufortøvet lade sig falde 10 m bagud - og først da må man sætte et evt. modangreb ind.
Tag om muligt og for en sikkerheds skyld selv tid.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-rundt om gadekæret i Sengeløse og retur til Risby af samme rute som ud (ca. 21,5 km)
Målstreg: skilt 'Vikingelandsby' ved P-plads i Risby.

4. ETAPE: Fællesetape. Jagt-start. Fælles rute og mål, men forskudt start baseret på præstationerne på 3. etape samt bestemmelserne i § 13.
RUTEBESKRIVELSE:
Risby-Ledøje-Nybølle-th ved Katrinebjerg-Herringløse-th til Hove-Nybølle-lige ud ved Katrinebjerg-rundt om gadekæret i Sengeløse-lige ud ved Katrinebjerg-Nybølle-Ledøje-Risby (ca. 33,5 km)
Målstreg: Byskilt Risby. 

5. ETAPE & TOUR DE BASTRUP (åben for alle medlemmer). Linieløb med tre adskilte felter: A, B og C.
Deltagende ryttere, der ikke er tilmeldt PJ-Cup, tælles ikke med, når der beregnes PP til de fire classementer.
RUTEBESKRIVELSE: Et cykelstiprojekt i og omkring Ganløse nødvendiggør visse ruteændringer, som senest foreligger 10/3.
 Den gamle rutebeskrivelse:
Den klassiske rundstrækning Ganløse-Bastrup-Nymølle-Ganløse Ore-Ganløse- Tyren. ( OBS ca 3,5 km før Ganløse krydses over vejen og ind på cukelstien, der slutter ved  runkørsel i Ganløse)
A-klassen: Start ved Ganløse Kro ca. kl. 10.26
B- og C-klassen: Start ved målstregen ved Byskilt Ganløse ca. kl. 10.28 for B- og ca. kl. 10.30 for C-klassen.
A: 4 runder + op på Tyren- ca. 46 km, B: 3 runder + op på Tyren- ca. 35 km og C: 2 runder + op på Tyren - ca. 24 km.
Målstreg: På toppen af Tyren

Herefter afslutningsbanket på Ganløse Kro med efterskræp og uddeling af præmier til nr 1 i hver af de tre classementer og til vinderteamet i holdkonkurrencen - samt lodtræknings-præmier.
Alt sammen som vanligt gavmildt sponsoreret af PJ-CYKLER i Tåstrup.

 

Ret til ændringer forbeholdes